خزانه دار سازمان نظام استان : ۵ درصد کسر شده از ناظران در حقیقت حق عضویت شناور اعضا می باشد

احمدرضا گران عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در مصاحبه ای با خبرنگار ما در مورد دستور آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مورد حذف کسر ۵ درصد از مهندسین ناظر گفت : از زمان ریاست آقا دکتر ترکان در سازمان نظام مهندسی ساختمان این  ۵ درصد بعنوان حق عضویت شناور در سازمان نظام مهندسی توسط اعضا در نظر گرفته شد که تا کنون ادامه داشته است  و لذا مهندسین دو نوع حق عضویت پرداخت میکنند یکی حق عضویت سالانه و دیگری حق عضویت متغیر  .

خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در ادامه  افزود : طبق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از منابع درآمدی سازمانها دریافت درصدی از حق الزحمه مهندسین بابت خدماتی که نظام مهندسی ارجاع دهنده آن باشد بوده که تا کنون ۵ درصد از مهندسین کسر می شده است اما باید به ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز اشاره ای نمایم که طبق بند  "ث" این ماده تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي نظام مهندسي استان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره  در مجمع نظام مهندسی قابل بحث می باشد .