دکتر شیبانی تاکید کرد : لزوم نظارت راه و شهرسازی بر تشریفات قانونی انتخابات بازرسین سازمان های نظام مهندسی چاپ
شنبه, 03 تیر 1396 ساعت 12:57

پس از درج خبری در این پایگاه خبری مبنی بر احتمال ممنوعیت قانونی چندین نفر از کاندیداهای انتخابات بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ؛ طبق اخباری که در اختیار خبرنگار ما در ساری قرار گرفت اداره کل راه و شهرسازی مازندران طی نامه ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران خواستار ارسال مدارک کاندیداها جهت بررسی بیشتر به اداره کل شد تا ایرادات قانونی احتمالی صلاحیت کاندیداها مورد بررسی قرار گیرد .

همچنین منوچهر شیبانی مدیر کل سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی نیز امروز طی نامه ای به ادارت راه شهرسازی استانها بر لزوم نظارت ادارات بر نحوه برگزاری انتخابات بازرسین و انتصاب اعضای شوراهای انتظامی تاکید کرد .