عضویت یا ریاست بازرسین در کمیسیونهای نظام مهندسی ؛ تخلف است یا خیر !؟/ در صورت بروز تخلف آیا شورای انتظامی می تواند پیگیر باشد ؟

طبق بخشنامه مورخ 31 فرودین ماه سال 95 دکتر مظاهریان معاون محترم وزیر راه وشهرسازی دخالت در امور اجرایی کمیسیونها توسط بازرسین را جایز ندانسته  و عنوان داشتند : انجام وظایف و تکالیف بازرسان مستلزم حضور در جلسات هیات مدیره ، هیات رییسه ، گروههای تخصصی کمیسیونها و امثالهم می باشد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند یا موجب وقفه در عملیات سازمان استان شوند .

این در حالیست که هم اکنون در کمیسیون رفاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران مهندس فرشاد گوران یکی از بازرسین سازمان رییس کمیسیون می باشد و دکتر بهارفر دیگر بازرس سازمان نیز عضو کمیسیون پژوهش سازمان می باشد ، حال با توجه به این نامه مسوول پیگیری این موارد کدام واحد است ؟ شورای انتظامی ؟

نظر شما در این مورد چیست ؟