شورای مرکزی مصوب کرد : ممنوعیت استفاده روسای استانها و کارمندان نظام مهندسی ساختمان استانها از پروانه اشتغال

جلسه 207 شورای مرکزی رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 95/08/26 برگزار گردید.در این جلسه پس از سخنان پیش از دستور، مهندس ولدان نمودار سازمانی نظام مهندسی ساختمان استانها را ارائه نمود.

پس از بحث و تبادل نظر، تغییرات لازم بر اساس نظر اعضاء شورای مرکزی توسط دکتر ترکان ارائه گردید و نهایتاً پس از تصویب موارد جدید نمودار سازمانی سازمان نظام مهندسی ساختمان تصویب شد که  جهت اجراء  در کلیه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها توسط شورای مرکزی ابلاغ خواهدگردید.

در ادامه جلسه مهندس ولدان نظام نامه اداری و استخدامی را ارائه نمود که پس از مذاکرات لازم در جلسه شورای مرکزی، مصوب گردید روسای استانها و کارمندان نظام مهندسی ساختمان استانها از پروانه اشتغال خود استفاده ننمایند.

پیشنهاد گروه تخصصی مکانیک جهت تعیین دوره مسئولیت گاز توسط مهندس علی نیا مطرح و مصوب گردید. همچنین مقرر شد مصوبه مذکور به وزارت راه وشهرسازی منعکس گردد.

همچنین نظام نامه کمیسیون‌های تخصصی نظام مهندسی ساختمان استانها توسط دکتر کاظمی ارائه گردید.

ارائه گزارش عملکرد سه ساله دوره ششم شورای مرکزی توسط مهندس شاه‌منصوری ارائه شد که در این گزارش شرح کاملی بر اجلاس‌های هفدهم، هجدهم و نوزدهم برگزار شده در ششمین دوره شورای مرکزی و اقدامات شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی وفق بندهای قطعنامه پایانی اعلام گردید.

در این گزارش وفق مواد 114 (وظایف و اختیارات شورای مرکزی) و 116 (وظایف و اختیارات رئیس سازمان) آئین نامه مقررات ملی ساختمان گزارش کاملی ارائه گردید. لازم به ذکر است این گزارش به صورت ویژه‌نامه‌ای در اختیار اعضاء شورای مرکزی و رؤسای استانها قرار گرفت.