مهندس علی توکلی به عنوان رئیس شورای انتظامی سازمان انتخاب شد

انتخابات رئیس و نایب رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مازندران با حضور پنج نفر از اعضای شورا برگزار شد و مهندس علی توکلی به عنوان رئیس و دکتر محمود حسن پور به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند.

در این جلسه مهندس حسین صالحی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده27 سازمان انتخاب شد.