تفاهم نامه همکاری مشترک بین المللی نظام مهندسی ساختمان استان و دانشگاه مازندران منعقد شد

در راستای دست یابی به توسعه پایدار در حوزه ساخت ساز و توسعه همکاری های مشترک میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و دانشگاه مازندران، تفاهم نامه همکاری مشترک بین المللی منعقد شد.

این تفاهم نامه با هدف تقویت ارتباط علمی و فنی میان دانشگاه و صنعت و توسعه زمینه همکاری های علمی و حرفه ای و استفاده از فرصت ها و ظرفیت منعقد شد.

همکاری در برگزاری مشترک سمینارها، میزگردها و کارگاه های آموزشی و انتقال تجربیات علمی ، پژوهشی و فناوری های نوین در زمینه های مشترک، فراهم نمودن فرصت برای اعضای سازمان، پژوهشگران و اعضای هیأت علمی جهت شرکت در کنفرانس ها ،کارگاه ها و جلسات بین المللی ، از جمله موصوعات این تفاهم نامه است.

این تفاهم نامه در پنج ماده و هفده بند به مدت پنج سال به امضای مهندس مهران فرصت رئیس نظام مهندسی ساختمان استان و دکتر سیدخلاق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران رسید.