تعویق برگزاری انتخابات بازرسان نظام مهندسی ساختمان مازندران

طبق پیش بینی های بعمل آمده در همین پایگاه خبری ؛ مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با دستور کار برگزاری انتخابات بازرسان ،به استناد نامه اداره کل راه و شهرسازی به شماره 14897/130 تاریخ 4/4/1396  به تعویق افتاده است و تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد.