معیار انتخاب اصلح

در انتخابات نظام مهندسی کاندیداها را بر اساس کدام معیار انتخاب می کنید؟
به کدامیک از گزینه های پیشنهادی نظام مهندسی جهت بازرسی رای خواهید داد ؟

Voting for this poll has ended


Statistics:

No Flash Player Installed


Number of Voters  :  137
Start Voting  :  1396-03-20 11:17:37
End Voting  :  1396-04-19 11:17:37

تبلیغات